ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych

W celu przewożenia materiałów niebezpiecznych niezbędne jest ukończenie kursu ADR. Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinni posiadać zaświadczenie, stwierdzające, że przeszli oni szkolenie kursowe i zdali egzamin. Możliwość ukończenia takiego kursu oferuje Ośrodek Szkolenia Motorowego Podlasie 1. Przygotowuje on kierowców zawodowych do bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie krajowym oraz międzynarodowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania dla uczestników kursów ADR :

1. Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR. Kierowca musi mieć ukończone 21 lat i spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym. Kurs trwa 24 godziny lekcyjne.

2. Kurs ADR doskonalący - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy chcą przedłużyć posiadane uprawnienia ADR na kolejne 5 lat. Kierowca musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR i może przystąpić do kursu w ostatnim roku ważności zaświadczenia ADR. Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych.

HDS - kurs na żurawie

Ośrodek Szkolenia Motorowego Podlasie 1 oferuje również kurs na żurawie HDS. Jest to szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora żurawi przeładunkowych HDS w kat. IIŻ – UDT. Wymaganiami są:

– ukończone 18 lat,

– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS

W czasie kursu poruszane są takie zagadnienia jak: informacje ogólne o żurawiach HDS, ich budowa i przeznaczenie, obowiązki operatora żurawia, zasady bezpieczeństwa i higieny prawy. Kur obejmuje również zajęcia praktyczne na żurawiu HDS.

Kurs HDS kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na żurawie HDS w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT uprawniają do obsługi żurawi samochodowych typu HDS i są ważne bezterminowo.

Symulator Jazdy